Podmienky ubytovania

 • Bežná minimálna dĺžka pobytu v hlavnej letnej sezóne 7 nocí.
 • Ubytovacie jednotky sú k dispozícii v deň príchodu od 12:00 hodiny a uvoľniť ich treba v deň odchodu do 9:00 hodiny.
 • Posteľná bielizeň a utierka na riad sa menia 1x v týždni.
 • Za účelom zabezpečenia príjemného pobytu hostí v našom dome dbáme na vytvorenie a udržanie kľudnej atmosféry a čistoty v dome, preto prosíme aj hostí o spoluprácu v tomto smere tým spôsobom, že budú dodržiavať domový poriadok.
 • V prípade hrubého porušovania domového poriadku ohľadom čistoty a hluku sme oprávnení ukončiť hosťovi pobyt v našom dome pri súčasnom vrátení nekonzumovanej časti uhradenej ceny krátenom o 20%.

Začiatok a ukončenie pobytu

 • Začiatok pobytu (CHECK –IN) ak nie je na potvrdení rezervácie ubytovacieho zariadenia uvedené inak, je deň dohodnutý ako deň začiatku pobytu v čase od 12.00 hodiny.
 • Pri začatí pobytu sa Klient preukazuje dokladom totožnosti a príp. ubytovacím poukazom dodaným z sprostredkovateľskej CK. Na dohodnutý pobyt môže nastúpiť Klient, alebo osoba uvedená na ubytovacom poukaze a počet osôb v ubytovacom poukaze uvedený. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať viac osôb, ako je uvedené v ubytovacom poukaze.
 • Odchod Klienta (CHECK OUT), ak nie je na potvrdení rezervácie ubytovacieho zariadenia, alebo v zmluve s CK uvedené inak, je najneskôr do 9.00 hodiny dňa dohodnutého ukončenia pobytu.

Zaručujeme

 • Rezervovať Vám izbu aj po 15.00 hod., ak prípadné omeškanie oznámite.
 • Vrátiť Vám zálohu:
  • 100% ak najneskoršie 30 dní pred nástupom písomne alebo telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec.
  • 50% ak najneskoršie 15 dní pred nástupom písomne alebo telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec.
  • Pri zrušení rezervácie 14 dní pred nástupom ubytovania sa záloha nevracia.
 • Odchod Klienta (CHECK OUT), ak nie je na potvrdení rezervácie ubytovacieho zariadenia, alebo v zmluve s CK uvedené inak, je najneskôr do 9.00 hodiny dňa dohodnutého ukončenia pobytu.